PENZIJE 1

Osnovne razlike između PIO fonda i DPF-a

Dobrovoljni penzijski fondovi čine „treći stub“ penzijskog sistema, dok PIO fond predstavlja „prvi stub“. Štednjom u dobrovoljnim fondovima ostvaruju se prihodi u starosti kao dopuna državnoj penziji. Iako privatna i državna penzija imaju isti cilj – obezbeđivanje finansijske sigurnosti građana u periodu kada prestanu da budu radno aktivni, postoje brojne razlike u načinu na koji se one ostvaruju i ko može da ih ostvari.

Osnovne razlike između državnog, PIO fonda i nedržavnog DPF-a:

PIO DpF
 • Prikupljeni penzijski doprinosi osiguranika automatski se isplaćuju penzionerima (osiguranik i penzioner nisu ista lica)
 • Minimalna i maksimalna penzija su određene zakonom
 • Penzija se prima mesečno iz dva puta
 • Prekid u uplati doprinosa utiče na  ostvarivanje prava na penziju
 • Doprinosi se uplaćuju mesečno
 • Doprinosi su vezani za visinu zarade  odnosno procenat od visine zarade
 • Uplaćeni doprinosi se evidentiraju na individualnom računu člana sa kog će mu biti isplaćivana penzija, a do tada se investiraju i uvećavaju za ostvaren prinos
 • Iznos penzije je direktno vezan za visinu uplaćenih sredstava, dužinu uplata i prinos
 • Način i dinamiku primanja penzije bira član
 • Prekid u uplatama ni na koji način ne umanjuje prava članova
 • Član bira dinamiku uplata a moguće su i jednokratne uplate
 • Minimalni doprinos u Dunav fondu iznosi 1.000 dinara, a jednom uplaćen iznos može da se menja kada god to član odluči
 • Uplate do 5.420 dinara preko administrativne zabrane oslobođene su poreza na zarade od 10%